THERDEX

ALGEMENE VOORWAARDEN

Therdex LVT Vloeren B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Sasdijk 14 te (8281 BM) Genemuiden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 67321666.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere koopovereenkomst en/of aannemingsovereenkomst tussen Therdex LVT Vloeren B.V., hierna te noemen ‘Therdex’, en een koper/opdrachtgever, waarop Therdex deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Onder ‘koper’ wordt hierna ook de opdrachtgever verstaan.

Artikel 2. Offertes

1. De door Therdex gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Therdex is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Therdex schriftelijk binnen 5 dagen aan de koper wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2. Therdex is gerechtigd een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren.
Therdex is eveneens gerechtigd een bestelling slechts onder rembours te leveren of daarvoor vooruitbetaling te verlangen.

3. Partijen kunnen alleen schriftelijk van de offerte afwijken.

Artikel 3. Kredietverzekering

Therdex sluit elke overeenkomst onder de ontbindende voorwaarde dat de kredietverzekeraar van Therdex de vordering op de koper verzekert. Indien de kredietverzekeraar van Therdex de vordering op de koper weigert te verzekeren of de dekking van de verzekering van een of meer vordering(en) op de koper laat vervallen, is Therdex gerechtigd de overeenkomst met de koper te ontbinden of de nakoming daarvan op te schorten. Therdex is niet aansprakelijk voor de schade van de koper als gevolg van deze ontbinding of opschorting.

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering Af Fabriek ongeladen en onverpakt, zoals bedoeld in de Incoterms. De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms zijn van toepassing.

2. Indien Therdex op verzoek van de koper voor verzending van de producten zorg draagt, bepaalt Therdex tijdstip, wijze van verzending en verzendroute. Therdex sluit slechts een transportverzekering af indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. De kosten van de transportverzekering komen voor rekening van de koper. Indien Therdex de verplichting op zich heeft genomen de zaken bij de koper af te leveren, vindt de levering plaats op het moment dat de zaken de plaats van bestemming bereiken, ongelost op vervoermiddel, zonder dat enige verwittiging noodzakelijk is. Kosten voor overlading en lossing komen voor rekening van de koper. Therdex is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan en/of waardevermindering van de zaken, ontstaan door een boven de normale transportduur uitgaande vertraging in de aankomst van de zaken, tenzij die vertraging haar oorzaak vindt in opzet of grove schuld van Therdex of haar leidinggevende ondergeschikten.

3. Therdex is gerechtigd 5% meer dan de bestelde hoeveelheid te leveren. De werkelijk geleverde hoeveelheid wordt gefactureerd.

Artikel 5. Levertijd

1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Therdex derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, brengt Therdex de gekochte zaken in rekening en zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Nadat Therdex de koper schriftelijk een nadere termijn voor afname heeft gegeven en koper niet binnen die termijn heeft afgenomen, is Therdex gerechtigd zelf over de producten te beschikken.

3. Bij levering op afroep geldt het einde van de overeengekomen afroeptermijn als uiterste datum voor afroep. Indien geen afroeptermijn is overeengekomen geldt een termijn van drie maanden na orderdatum. Indien de koper niet binnen de overeengekomen afroeptermijn of binnen drie maanden na orderdatum heeft afgeroepen, brengt Therdex de niet afgeroepen producten in rekening. Nadat Therdex de koper schriftelijk een nadere termijn voor afroep heeft gegeven en koper niet binnen die termijn heeft afgeroepen, is Therdexgerechtigd zelf over de producten te beschikken.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is Therdex toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Therdex bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.

1. Therdex levert standaard volgens ECRA-specificaties.
2. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Therdex er slechts verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien koper Therdex voor het sluiten van de koop van de technische eisen of normen heeft geïnformeerd en Therdex heeft toegezegd conform deze technische eisen of normen te leveren.
3. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen voor het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Therdex een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Wijzigingen in de te leveren zaken

1. Therdex is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten gering afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: kleur, dessin, grondstof, constructie.

2. Indien Therdex van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

3. In geval van loonwerk/aanneming van werk dient de koper een percentage van 2 % verminderde kwaliteit/tweede keuze kwaliteit te accepteren.

Artikel 10. Garantie

1. Therdex garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.

2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Therdex aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 (Aansprakelijkheid).

4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of shading .
Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het (ver)leggen, reinigen of onderhouden van de vloer zonder naleving van de instructies en voorgeschreven hulpmiddelen en gereedschappen van Therdex

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. De door Therdex geleverde zaken blijven het eigendom van Therdex totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Therdex gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot alle geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

2. Door Therdex afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Therdex zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Therdex uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Therdex geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Therdex haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Therdex gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Therdex zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

6. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Therdex:
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Therdex op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Therdex geleverde zaken te verpanden aan Therdex op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Therdex;
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Therdex ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 12. Prijsverhoging

Indien Therdex met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Therdex niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Therdex mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat
moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Therdex is in dat geval nimmer schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand.

2. Bij projecten groter dan 1.000 vierkante meter en/of indien Therdex voor de koper een nieuwe kwaliteit ontwikkelt die niet in de collectie van Therdex wordt opgenomen, geldt dat de koper 30% van de prijs bij order dient te betalen, 30% 30 dagen voor levering, 30% bij levering en 10% binnen een termijn van 30 dagen na levering. Na het verstrijken van deze termijnen is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
– over de eerste Euro 2.950,- 15%
– over het meerdere tot Euro 5.900,- 10%
– over het meerdere tot Euro 14.748,- 8%
– over het meerdere tot Euro 58.990,- 5%
– over het meerdere 3%. Indien Therdex aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. De koper is jegens Therdex de door Therdex gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Therdex en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte zaken en/of opgeleverde werken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken wat betreft de maat, het aantal en de hoeveelheid overstemmen met het overeengekomene;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Therdex te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering, schriftelijk te melden aan Therdex.

4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming en voor rekening en risico van de koper aan Therdex worden geretourneerd.

6. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde producten afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke en gebruikelijke tolerantie op het gebied van maat, gewicht, kleur, bowing, finish van de pool (shading) etc.;
– de producten voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor ze zijn bestemd;
– de producten naar het oordeel van Therdex op onoordeelkundige wijze zijn gerepareerd, behandeld, vervoerd of opgeslagen;
– de producten zijn verknipt, versneden, gewijzigd of beschadigd;
– de koper in strijd heeft gehandeld met door Therdex verstrekte instructies;
7. Therdex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor boeteclausules tenzij schriftelijk
overeengekomen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. Therdex is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in door haar geleverde zaken, behalve zoals omschreven in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden. Elke aansprakelijkheid voor gebreken die de koper meer dan 3 maanden na levering heeft ontdekt en/of gemeld is uitgesloten. Therdex is niet aansprakelijk voor kosten, schaden, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en interessen als direct of indirect gevolg van ontwerp-, materiaal-, fabricage-, en andere fouten aan door haar geleverde zaken.

2. De aansprakelijkheid van Therdex, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Therdex beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken.

3. In geval van loonwerk/aanneming van werk is de aansprakelijkheid van Therdex beperkt tot de factuuurwaarde van het betreffende werk.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Therdex of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 17. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Therdex zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: oorlog, overheidsmaatregelen, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, stakingen in andere bedrijven dan die van Therdex, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Therdex, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Therdex afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Therdex heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Therdex haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Therdex opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Therdex niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Therdex bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van Therdex op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Therdex omstandigheden ter kennis komen die Therdex goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Therdex de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
– indien de koper in strijd heeft gehandeld met een of meer van de bepalingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden;
– indien de koper failliet wordt verklaard of indien voor haar surséance van betaling wordt uitgesproken;
– indien het bedrijf van de koper wordt stilgelegd of geliquideerd;
– indien op enig vermogensbestanddeel van de koper beslag wordt gelegd;
– indien de koper zijn bedrijf of indien de aandeelhouder van koper de aandelen in koper verkoopt.

2. In de genoemde gevallen is Therdex bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Therdex schadevergoeding te vorderen.

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Therdex zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Therdex bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 19. Geheimhouding/intellectuele eigendom

1. De koper verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Therdex, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst, voorzover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of kennelijk een vertrouwelijk karakter hebben.
2. Therdex behoudt zich alle rechten, waaronder de rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door haar geleverde producten voor. De koper verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Therdex terzake rechthebbende is.

Artikel 20. Vrijwaring

1. Indien Therdex op aanwijzing, tekening, monster of model van de koper producten fabriceert en aan de koper verkoopt, garandeert de koper dat Therdex daarmee geen inbreuk maakt op rechten waaronder intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart de koper Therdex zowel materieel als processueel voor aanspraken van derden uit intellectuele eigendom en uit andere rechten.

2. De koper vrijwaart Therdex zowel materieel als processueel terzake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de betreffende aanspraken zouden zijn beperkt/uitgesloten indien verkoper zich tegenover die derden op de beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid ingevolge deze voorwaarden zou kunnen beroepen.

Artikel 21. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Therdex, worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen. Therdex blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Therdex en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23. Wijziging van de voorwaarden

Therdex is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Therdex zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

VERWERKINGSOVERÉÉNKOMST

1.1 Het gebruik van de Dienst kan de verwerking van Persoonsgegevens met zich meebrengen. Therdex fungeert daarbij als Verwerker zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant wordt met betrekking tot deze Persoonsgegevens aangemerkt als Verwerkersverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven.
1.2 Klant garandeert (i) dat zij volledig aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de AVG, voldoet ten aanzien van de Persoonsgegevens. Klant staat er jegens Therdex voor in dat deze gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden, (ii) dat zij gerechtigd is om de Persoonsgegevens aan Therdex te verstrekken, en (iii) dat zij gerechtigd is Therdex als verwerker van de betreffende Persoonsgegevens in te schakelen en Therdex het recht te verlenen om zelf (sub)bewerkers in te schakelen.
1.3 Klant vrijwaart Therdex volledig tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van Persoonsgegevens door Therdex en/of die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde garanties door Klant. Klant vrijwaart Therdex volledig tegen alle claims van derde partijen die voortvloeien uit de verwerkerving van Persoonsgegevens welke in de Content zijn opgenomen daar Content vrij in te vullen is door Klant.
1.4  Therdex verbindt zich uitsluitend persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. Therdex garandeert dat zij, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Klant, geen gebruik zal maken van de Persoonsgegevens die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst worden verwerkt, tenzij een op Therdex van toepassing zijnde wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt Therdex Klant, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
1.5 Therdex zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer (laten) leggen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking en zo een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Therdex zal in ieder geval maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking.
1.6 Therdex zal Klant, rekening houdend met de aard van de verwerking en voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
1.7 Het overbrengen van Persoonsgegevens door Verwerker buiten de Europese Economische Ruimte is alleen toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen en/of na voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant.
1.8 Voor Therdex is het mogelijk noodzakelijk gebruik te maken van Sub-Verwerkers voor het leveren van de Dienst. Sub-Verwerkers noodzakelijk voor de levering van de Dienst. Therdex verplicht iedere Sub-Verwerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens welke verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

1.9 Indien Therdex kennis krijgt van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG, zal zij i) Verwerkingsverantwoordelijke daarvan zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen en ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verder) verlies van en/of ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens te voorkomen en/of te
beperken.
1.10 Therdex zal, voor zover redelijk, haar medewerking verlenen aan Klant en Klant ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde incident, indien dit incident naar het oordeel van Klant kwalificeert als een inbreuk zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG (“Datalek”).
1.11 Therdex zal, voor zover redelijk, Klant ondersteunen bij de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichting om een Datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Therdex is nimmer gehouden tot het zelfstandig verrichten van een melding van een Datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene.
1.12 Therdexis nimmer aansprakelijk voor de (correcte en/of tijdige uitvoering van de) op Klant rustende meldplicht zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.
1.13  Therdex zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht onder de AVG om verzoeken om uitoefening van de rechten van een betrokkene te beantwoorden, in het bijzonder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). Therdex zal een klacht of een verzoek van een betrokkene met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens zo snel mogelijk doorsturen naar de Klant, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. Therdex is gerechtigd de eventuele kosten die gemoeid zijn met de medewerking, in rekening te brengen bij Klant.
1.14 Therdex zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om een PIA (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren.
1.15  Therdex zal de Klant alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat Verwerker voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG. Voorts zal Verwerker op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke audits, waaronder inspecties, door Verwerkingsverantwoordelijke of een door Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maken en eraan bijdragen. Indien de Verwerker van mening is dat een instructie in verband met het bepaalde in dit artikellid een inbreuk oplevert op de AVG of op andere op haar van toepassing zijnde privacywetgeving, stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis.
1.16 Therdex zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, aan geheimhouding verbinden ten aanzien van de Persoonsgegevens in
overeenstemming met artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.
1.17 Deze bijlage dient te worden aangemerkt als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG. De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op deze bijlage. Indien op verzoek van een van de Partijen een separate verwerkersovereenkomst wordt aangegaan, prevaleert deze separate verwerkersovereenkomst boven artikel 13 uit deze voorwaarden.