0
    Laatst toegevoegde stalen:
  • Geen stalen geselecteerd.

algemene voorwaarden

VERWERKERSOVEREENKOMST

1.1 Het gebruik van de Dienst kan de verwerking van Persoonsgegevens met zich meebrengen. Van Besouw / Jabo / Therdex fungeert daarbij als Verwerker zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant wordt met betrekking tot deze Persoonsgegevens aangemerkt als Verwerkersverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven.

1.2 Klant garandeert (i) dat zij volledig aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de AVG, voldoet ten aanzien van de Persoonsgegevens. Klant staat er jegens Van Besouw / Jabo / Therdex voor in dat deze gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden, (ii) dat zij gerechtigd is om de Persoonsgegevens aan Van Besouw / Jabo / Therdex te verstrekken, en (iii) dat zij gerechtigd is Van Besouw / Jabo / Therdex als verwerker van de betreffende Persoonsgegevens in te schakelen en Van Besouw / Jabo / Therdex het recht te verlenen om zelf (sub)bewerkers in te schakelen.

1.3 Klant vrijwaart Van Besouw / Jabo / Therdex volledig tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van Persoonsgegevens door Van Besouw / Jabo / Therdex en/of die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde garanties door Klant. Klant vrijwaart Van Besouw / Jabo / Therdex volledig tegen alle claims van derde partijen die voortvloeien uit de verwerkerving van Persoonsgegevens welke in de Content zijn opgenomen daar Content vrij in te vullen is door Klant.

1.4 Van Besouw / Jabo / Therdex verbindt zich uitsluitend persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. Van Besouw / Jabo / Therdex garandeert dat zij, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Klant, geen gebruik zal maken van de Persoonsgegevens die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst worden verwerkt, tenzij een op Van Besouw / Jabo / Therdex van toepassing zijnde wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt Van Besouw / Jabo / Therdex Klant, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

1.5 Van Besouw / Jabo / Therdex zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer (laten) leggen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking en zo een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Van Besouw / Jabo / Therdex zal in ieder geval maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking.

1.6 Van Besouw / Jabo / Therdex zal Klant, rekening houdend met de aard van de verwerking en voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

1.7 Het overbrengen van Persoonsgegevens door Verwerker buiten de Europese Economische Ruimte is alleen toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen en/of na voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant.

1.8 Voor Van Besouw / Jabo / Therdex is het mogelijk noodzakelijk gebruik te maken van Sub-Verwerkers voor het leveren van de Dienst. Sub-Verwerkers noodzakelijk voor de levering van de Dienst. Van Besouw / Jabo / Therdex verplicht iedere Sub-Verwerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens welke verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

1.9 Indien Van Besouw / Jabo / Therdex kennis krijgt van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG, zal zij i) Verwerkingsverantwoordelijke daarvan zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen en ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verder) verlies van en/of ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens te voorkomen en/of te beperken.

1.10 Van Besouw / Jabo / Therdex zal, voor zover redelijk, haar medewerking verlenen aan Klant en Klant ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde incident, indien dit incident naar het oordeel van Klant kwalificeert als een inbreuk zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG (“Datalek”).

1.11 Van Besouw / Jabo / Therdex zal, voor zover redelijk, Klant ondersteunen bij de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichting om een Datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Van Besouw / Jabo / Therdex is nimmer gehouden tot het zelfstandig verrichten van een melding van een Datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene.

1.12 Van Besouw / Jabo / Therdexis nimmer aansprakelijk voor de (correcte en/of tijdige uitvoering van de) op Klant rustende meldplicht zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

1.13 Van Besouw / Jabo / Therdex zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht onder de AVG om verzoeken om uitoefening van de rechten van een betrokkene te beantwoorden, in het bijzonder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). Van Besouw / Jabo / Therdex zal een klacht of een verzoek van een betrokkene met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens zo snel mogelijk doorsturen naar de Klant, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. Van Besouw / Jabo / Therdex is gerechtigd de eventuele kosten die gemoeid zijn met de medewerking, in rekening te brengen bij Klant.

1.14 Van Besouw / Jabo / Therdex zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om een PIA (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren.

1.15 Van Besouw / Jabo / Therdex zal de Klant alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat Verwerker voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG. Voorts zal Verwerker op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke audits, waaronder inspecties, door Verwerkingsverantwoordelijke of een door Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maken en eraan bijdragen. Indien de Verwerker van mening is dat een instructie in verband met het bepaalde in dit artikellid een inbreuk oplevert op de AVG of op andere op haar van toepassing zijnde privacywetgeving, stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis.

1.16 Van Besouw / Jabo / Therdex zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, aan geheimhouding verbinden ten aanzien van de Persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.

1.17 Deze bijlage dient te worden aangemerkt als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG. De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op deze bijlage. Indien op verzoek van een van de Partijen een separate verwerkersovereenkomst wordt aangegaan, prevaleert deze separate verwerkersovereenkomst boven artikel 13 uit deze voorwaarden.